audiologopæd

Kommunikativ- og kognitiv træning ved audiologopæd

Der tages udgangspunkt i en funktionel tilgang til kommunikationstræning for at sikre størst mulig intensitet og overførselseffekt. Via inddragelse af beboeren og stor videndeling i de tværfaglige teams sikres kommunikativ støtte til beboerne i alle døgnets timer.

  • En audiologopæd er uddannet til at undersøge og behandle kommunikationsvanskeligheder indenfor hørelse, læse/skrivefærdigheder og tale/sprog.
  • I arbejdet på Selma Marie er der især fokus på de vanskeligheder, der kan opstå i kommunikationen efter en hjerneskade fx dysartri, afasi og kognitive kommunikationsforstyrrelser.
  • For at sikre en høj intensitet og overførbarhed af den audiologopædiske træning tages der udgangspunkt i funktionel træning, som kan trænes i 1:1 situationer, i gruppe og især ude i huset af alle, under vejledning af audiologopæden.
  • Mange unge med erhvervet hjerneskade er i risikogruppe for social isolation på sigt med et spinkelt netværk til følge, derfor har Selma Marie øget fokus på socialkommunikation. På Selma Marie indgår de unge naturligt i en social gruppe, hvorved både den enkeltes eget behov for kommunikation og de andres kommunikationskrav til den enkelte øges. Samtidig er beboernes relationer til hinanden med til at skabe indsigt i egne kommunikative vanskeligheder og til at øge motivationen for at tage større ansvar for egen sprogbrug og adfærd og forbedre sig kommunikativt.
  • Beboeren inddrages og sammen sikres der en høj grad af videndeling i den tværfaglige personalegruppe, således at alle omkring beboeren kan støtte kommunikationen på den mest hensigtsfulde og effektive måde hele døgnet rundt. Fx aftaler vi sammen med beboeren, hvem og hvordan der må gives feedback på sprogbrug og adfærd, for at sikre bedst læring af de situationer som opstår. Her igennem udnyttes den helt unikke ramme for kommunikativ træning der er på Selma Marie, og fokus er en høj-intensiv træning af kommunikative færdigheder i en naturlig, meningsfuld og overførbar kontekst.
  • Der tilbydes kommunikationsgruppe med fokus på at (gen)skabe mere naturlige kommunikationssituationer, som den unge har været vant til fra tidligere fx samarbejdsgrupper fra studie. I kommunikationsgruppen udfordrer de unge hinanden, tempoet og kompleksiteten øges. Der diskuteres, laves konsensusopgaver, finder frem til løsninger på hverdagsdilemmaer. Tilgangen er feedbackorienteret med formålet om at gøre den unge bevidst om egne ressourcer, ændre uhensigtsmæssig adfærd og sprogbrug, at opmuntre til at fortsætte med det, som er godt og rigtigt, og få internaliseret strategier som virker for den enkelte, samtidig med at vi lærer fra hinanden.
  • Der lægges stor vægt på samarbejde med beboernes pårørende, netværk og uddannelses-/ arbejdssted mhp. også at sikre optimal støtte i kommunikationen, når beboeren ikke længere bor på Selma Marie.
Sidebar
Sidebar
45 76 45 28 Find hjem

Kontakt