formål og målsætning

Formål

Formålet med opholdet er at rehabilitere unge mennesker med en erhvervet hjerneskade til fremover at leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser.
Tilbuddet er særligt målrettet til borgere med erhvervede hjerneskader og tager hensyn til den enkeltes livssituation og problemstilling.
En vigtig del af indsatsen er, at den enkelte beboer er en del af et læringsmiljø, hvor der er fokus på at motivere og udvikle færdigheder, herunder at udveksle erfaringer ved at bo sammen med jævnaldrende med hjerneskade og samme type af vanskeligheder.

Neurorehabiliteringen på Selma Marie er en helhedsorienteret, koordineret og tværfaglig indsats i forhold til botræning, træning af færdigheder og kompenserende strategier, social adfærd, vedligeholdelse og genoptræning af det fysiske funktionsniveau, kommunikationstræning, identitetsudvikling og psykisk funktion samt beskæftigelses- eller uddannelsesafklaring.
På Selma Marie indgår neuropsykologer, audiologopæder, ergoterapeuter, neuropædagoger, fysioterapeuter, sosu-assistenter og socialrådgivere i det tværfaglige team omkring den enkelte beboers rehabiliteringsforløb.
Der arbejdes med mål udarbejdet i samarbejde med kommunen og beboeren, som vil fremme muligheden for en så selvstændig tilværelse som muligt.

Opholdet er midlertidigt.

Målsætning

Som udgangspunkt får beboerne mulighed for at rehabiliteres til en så selvstændig tilværelse som muligt. Beboernes ressourcer, ønsker og behov identificeres, og det tilstræbes at beboerne fraflytter Selma Marie med størst mulig selvstændighed.

Målet er at skabe de bedste forudsætninger for at støtte og vejlede beboerne på en sådan måde, at de kan træne, udnytte og udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at mestre dagligdagen – og give den enkelte beboer oplevelsen af livskvalitet i overensstemmelse med egne ønsker og værdier.

Indsatsen tilpasses den enkelte beboers behov og krav ved at skabe en gensidig tillidsfuld relation mellem beboeren og medarbejderne. Hensigten er at tilrettelægge aktiviteter og daglige gøremål ud fra individuelle ressourcer, behov og ønsker, herunder at skabe rammer for den enkelte beboer, således at denne i videst muligt omfang oplever at kunne træffe valg og påvirke egen tilværelse.

Selma Marie fokuserer på at styrke beboerne i deres kommunikation med henblik på at højne brugerindflydelsen, således at hver enkelt beboer opnår så stor selv- og medbestemmelse som muligt – og hverdagen opleves som indholdsrig, meningsfyldt og overskuelig.
Selma Marie udvikler sig løbende i takt med, at den eksisterende praksis og viden bliver integreret med ny viden og teknologi.

Sidebar
Sidebar
45 76 45 28 Find hjem

Kontakt