visitation

Der aftales hjemmebesøg og/eller besøg på Selma Marie, hvor en eventuel kommende beboer møder de andre unge og medarbejderne, og ser Selma Marie.

Såfremt den kommende beboer og medarbejderne mener der er baggrund for det, vil der efterfølgende blive lavet en forsamtale. På baggrund af denne udarbejdes en vurdering med sigte på, hvorvidt borgeren vil profitere af et neurorehabiliteringstilbud på Selma Marie, samt til hvilken takst.

Borgere med aktivt misbrug eller udadreagerende adfærd kan ikke bo på Selma Marie. Det er ikke muligt, at skærme de beboere eller husets øvrige beboerne, grundet de fysiske rammer.

Ønsker beboeren ikke selv at løse opgaver som rengøring eller tøjvask – med støtte fra personalet på Selma Marie – støttes beboeren til at få kontakt til andre professionelle, der kan varetage opgaven. Der er ikke mulighed for at personalet på Selma Marie overtager opgaverne.

Har beboeren behov for sundhedsfaglig støtte til fx injektioner, sårpleje, sondemad, kateter m.m., løses opgaven i samarbejde med hjemmeplejen/ hjemmesygeplejerskerne i Egedal Kommune.

Henvisning

Proceduren er i hovedtræk:

 1. Henvisningspapirer sendes til Bofællesskabet.
 2. Besøg i Bofællesskabet.
 3. Forsamtale.
 4. Selma Marie udfærdiger takstvurdering.
 5. Kommunen sender visitationsafgørelse og betalingstilsagn.

Henvisningspapirer fra henvisningskommunen skal indeholde:

 • § 141 handleplan, VUM, genoptræningsplan e.l.
 • En beskrivelse af formålet med indflytning på Selma Marie.
 • Ressourceprofil.
 • Neuropsykologisk test
 • Relevante udtalelser fra tidligere behandling og genoptræning.

Kriterier for indflytning

Opholdet i Selma Marie er betinget af, at den unge matcher med den øvrige beboergruppe, og han/hun er indstillet på:

 •  At indgå i Selma Maries fælles aktiviteter og opgaver.
 •  At tage imod pædagogisk vejledning.
 •  At medvirke til relevant behandling og genoptræning.
 •  At medvirke til uddannelses- og/eller arbejdsmæssig afklaring.
 •  At flytte ud af Selma Marie, når formålet med opholdet er opfyldt.
Sidebar
Sidebar
45 76 45 28 Find hjem

Kontakt