ergoterapeut

Ergoterapeuterne på Selma Marie arbejder helhedsorienteret med alle aspekter af den unges liv. Den ergoterapeutiske indsats tilrettelægges ud fra de mål og ønsker den unge har i forhold til at opnå et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt.

Interventionen foregår gennem aktiv deltagelse i dagligdags aktiviteter på Selma Marie, eksempelvis egenomsorg, madlavning, indkøb, tøjvask, rengøring, håndtering af økonomi, kalenderaftaler, post, transport mm.

Ved at graduere og tilpasse aktiviteter i forhold til formåen og nærmeste udviklingszone, tilegner den unge sig nye færdigheder og kompetencer samt opnår indsigt i egne ressourcer og begrænsninger. Vi arbejder anerkendende og klientcentreret med udgangspunkt i den unges ressourcer, begrænsninger og potentiale for udvikling.

For at sikre fysisk, kognitiv og social udvikling hos den unge evaluerer vi løbende på mål og nye mål opstilles i et tæt samarbejde.

Vi arbejder udfra arbejdsprocesmodellen OTIPM, som sikrer klinisk ræsonnering. Vi arbejder vidensbaseret, evidensbaseret og “Best praksis”.

På Selma Marie bruges validerede og standardiserede ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber; COPM, AMPS og ADL-taxonomien, som grundlag for den tværfaglige indsats. Dette for at hvert enkelt rehabiliteringsforløb tager udgangspunkt i den unges egne mål.

Vi bruger også disse redskaber som dokumentation for effekt og forandring over tid.

Anvendte ergoterapeutiske undersøgelses og behandlingskoncepter:

 • Træning ved daglige aktiviteter og træning ved funktionstræning hvor det er nødvendigt.
 • Daglige aktiviteter tilpasses/gradueres gennem aktivitetsanalyser, og med udgangspunkt i nærmeste udviklingszone.
 • Mål udfra COPM.
 • Afdækning af ressourcer og begrænsninger, fysisk, kognitivt, psykisk og socialt
 • Undersøgelses redskaber: ADL-taxonomi, COPM, AMPS, A-ONE.
 • ABC-koncepterne
 • Kompenserende strategier

Lidt uddybning om de enkelte undersøgelses- og behandlingskoncepter:

 • COPM: Canadian Occupational Performance Measure. Et individualiseret redskab til måling af en persons egen opfattelse af sine problemer i forbindelse med aktivitetsudøvelse. COPM sigter mod at fremme en aktivitets fokuseret, evidensbaseret, klientcentreret praksis af høj kvalitet.
 • AMPS: The assesment of Motor and Process skills. Bruges til at vurdere kvaliteten af aktivitetsudførelse. Kvaliteten vurderes ved at måle på graden af fysisk anstrengelse, effektivitet, sikkerhed og selvstændighed i forhold til 16 motoriske og 20 procesmæssige færdigheder. Standardiseringen medfører, at ergoterapeuter kan anvende testen til objektivt at dokumentere effekten af de ergoterapeutiske interventioner.
 • OTIPM: Occupational Therapy Intervention Process Model. En arbejdsprocesmodel der tydeliggør ergoterapeutens afsæt i den unges oplevelse af aktivitet og aktivitetsproblematikker førend sygdom og symptomer. I interventionen er meningsfuld aktivitet ikke kun målet, men også selve det terapeutiske virkemiddel.
 • A-one: Àrnadóttirs Occupational neurobehavioral Evaluation. Testen undersøger hjerneskadens indflydelse på udførelse af almindelige daglige aktiviteter: påklædning, personlig hygiejne, spisning, forflytning og mobilitet samt kommunikation.
 • ADL- taxonomien: Er et dokumentationsredskab til at beskrive aktivitetsformåen indenfor en række hverdagsaktiviteter. Udgangspunktet er den enkeltes vaner, roller og behov. ADL-taxonomien dækker 12 stk P-ADL og I-ADL aktiviteter, som udføres af de fleste mennesker. Hver aktivitet bliver delt op i delaktiviteter og kan beskrives herudfra.
 • ABC koncepterne:
Sidebar
Sidebar
45 76 45 28 Find hjem

Kontakt